Frank

Lehrer 12. DAN

Mauricio

1. DAN

Alexander

5 Kyu

Alex

5 Kyu

Matze

5 Kyu

Daniel

5 Kyu

Miguel

6 Kyu

Michael

9 Kyu

Moritz

10 Kyu

Jan

10 Kyu

Angi

8 Kyu

(berufsbeding  abwesend)

Benny

8 Kyu

(berufsbedingt abwesend)

Ehrenmitglieder

Birgitt

Oliver Schenkel